Etický kódex

je to, čo riadi moje činy a moje rozhodnutia ako kouča a mentora

ROVNOSŤ

Rešpektujem všetky kultúry, etniká, národnosti, farby pleti, pohlavia, sexuálne orientácie, rodovú identitu, vek, náboženstvá, imigračný status, mentálne alebo fyzické postihnutie a nikdy neodmietnem klienta na základe týchto faktorov.


DÔVERNOSŤ

Prísne zachovávam mlčanlivosť o všetkom, čo sa prerokuje s mojim klientom, pokiaľ neexistujú informácie, ktoré môžu ohroziť môjho klienta alebo iné osoby, alebo pokiaľ od klienta nedostanem súhlas na zverejnenie časti informácií.


OSOBNÝ RAST

Zaväzujem sa neustále sa vzdelávať a rozvíjať nové zručnosti, aby som mohla pomáhať mojim klientom ako najlepšie viem.

VZŤAH

Môj vzťah s klientom udržiavam prísne profesionálny, vyhýbam sa akejkoľvek blízkosti, ktorá by mohla viesť k romantickému zámeru.


SÚCIT A EMPATIA

Rešpektujem identitu môjho klienta, úroveň vedomia, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia.


KOMUNIKÁCIA

Moja komunikácia je vždy jasná a úctivá. Vyhýbam sa používaniu vulgárnych slov alebo zvyšovaniu hlasu, aby som vyjadrila svoj názor.


EXPERTÍZA

Môjho klienta okamžite odporučím inému odborníkovi, ak zistím, že situácia nespadá do rozsahu mojich kompetencií a praxe.